Preskoći do sadržaja

Upravljanje

Upravno vijeće

Upravno vijeće
  • mr. sc. DRAGO BAGO, predsjednik
  • MARINA JAMAN, dipl. iur.
  • KOLJA DRUŽIĆ, dipl. oec.
  • dr. sc. KONSTANCA KORENČIĆ KAMPL, prof. v. š. u trajnom zvanju
  • dr. sc. ANDREA PEŠUTIĆ (zamjenica: Višnja Jurač, bacc. oec. )

Tajnica upravnog vijeća: Nina Nemčić, mag. iur.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Dekan - dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.

Dekan - dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Marketing – menadžment, na kojem je završio i poslijediplomski studij, smjer Poduzetništvo te doktorirao na temu „Upravljanje markama prehrambenih proizvoda“.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić je od 2013. godine u stalnom radnom odnosu. Između ostalog, profesionalno iskustvo doc. dr. sc. Ružića obuhvaća obavljanje različitih upravljačkih pozicija kao što su zamjenik direktora prodaje ambalaže u Belišće d.d., direktor komercijalnog sektora u Kutjevo d.d., član uprave u Kutjevo d.d., član nadzornog odbora u Đakovačkim vinima d.d., direktor prodaje u Agrokor vinima te direktor prodaje u Belje d.d.

Na funkciji voditelja Konzultativnog centra u Osijeku uvelike je pridonio razvoju i pozicioniranju Veleučilišta u regiji istočne Hrvatske. U veljači 2020. godine doc.dr.sc. Ružić preuzima funkciju prodekana za nastavu, studente, financije i poslovanje, a u srpnju iste godine preuzima funkciju vršitelja dužnosti dekana. U siječnju 2021. godine Upravo vijeće potvrđuje ga za novog dekana Veleučilišta za mandatno razdoblje od četiri godine.

Prodekanica za nastavu i studente - dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.

Prodekanica za nastavu i studente - dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove - Ivan Pokupec, univ. spec. oec.

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove - Ivan Pokupec, univ. spec. oec.

Glavna tajnica - Nina Nemčić, mag. iur.

Glavna tajnica - Nina Nemčić, mag. iur.

Nina Nemčić, mag. iur., diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stječe u Ministarstvu financija, a nakon polaganja državnoga stručnog ispita te pravosudnog ispita radi na Općinskom sudu u Zaprešiću. Na Veleučilištu Baltazar radi od 2011. godine, a prije preuzimanja poslova glavne tajnice bila je voditeljica pravnih poslova.