Odjeli i katedre

Odjeli i katedre

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ustrojeni su veleučilišni odjeli i katedre na čijem su čelu predstojnici i pročelnici, koji razvijaju nastavne procese i pripadajuće predmete, kao i kompetencije nastavnika kako na preddiplomskim tako i na specijalističkim diplomskim studijima.

Prema pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 1. prosinca 2014. godine, donesenoj u postupku reakreditacije Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je potvrdu o reakreditaciji. Time je potvrđeno da je Veleučilište Baltazar Zaprešić ispunilo uvjete za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine.

Katedre Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Katedre i njihovi članovi sudjeluju u izradi ishoda učenja za pojedine predmete prema potrebama studijskih programa, a u skladu s nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirom, te prate realizaciju ishoda učenja. Predmeti koji se na katedrama razvijaju usklađuju se tako da se izvedbeni programi srodnih predmeta nadopunjavaju.

Nastoji se da predmeti budu interdisciplinarni, tako da se nadopunjavaju s predmetima s drugih katedri, da prate novu literaturu, nove metode poučavanja te rezultate i trendove u stručnom i znanstvenom istraživanju. Članovi katedri s pročelnicima osmišljavaju izvannastavne aktivnosti i programe u skladu s preporukama Stručnog vijeća, Dekanskog kolegija, prodekana za nastavu, kao i dekana i Uprave Veleučilišta.

Unutar katedri definiraju se potrebe za nastavnicima s točno određenim kompetencijama prema potrebama studijskih programa, zahtjevima nastave i pravilima struke. Pročelnici katedri redovito prate kvalitetu nastavnika i asistenata u nastavi u kontekstu njihova stručnog usavršavanja, izbora u nastavna zvanja i razvoja karijere.

Veleučilišni odjeli

Radi osiguranja kvalitete i rada studija Veleučilište Baltazar Zaprešić organiziralo je veleučilišne odjele, koji su zaduženi za rukovođenje poslovima odjela, organizaciju i koordinaciju kvalitete i rada voditelja studija i studijskih usmjerenja. Veleučilišni su odjeli:

 • Odjel preddiplomskih stručnih studija – predstojnik: dr. sc. Matej Galić
 • Odjel specijalističkih diplomskih stručnih studija – predstojnik: doc. dr. sc. Ivan Ružić
 • Odjel znanstveno istraživačkog i stručnog rada – predstojnica: dr. sc. Petra Popek Biškupec
 • Odjel za cjeloživotno obrazovanje – predstojnik: dr. sc. Antal Balog
 • Odjel za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija – predstojnik: dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju
 • Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju – predstojnik: izv. prof. dr. sc. Alan Labus, prof. v. š. u trajnom zvanju

Katedra za financije i računovodstvo

 • Pročelnik:

  Zlatko Rešetar, univ. spec. oec., v.pred.

Popis predmeta na katedri

Katedra za ekonomiju, menadžment i marketing

 • Pročelnica:

  dr. sc. Sendi Deželić, v. pred.

Popis predmeta na katedri

Katedra za informacijske i komunikacijske znanosti

 • Pročelnik:

  prof. dr. sc. Vladimir Šimović

Popis predmeta na katedri

Katedra za pravo i opće predmete

 • Pročelnik:

  dr. sc. Milorad Ćupurdija

Popis predmeta na katedri

Katedra za sociologiju, etiku i srodne discipline

 • Pročelnica

  mr. sc. Ines Jemrić Ostojić, v. pred.

Popis predmeta na katedri

Znanstvena polja

Veleučilište Baltazar Zaprešić izvodi više različitih studija iz više različitih znanstvenih polja.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, s usmjerenjima:

 • Poslovna ekonomija i financije,
 • Menadžment u kulturi i
 • Menadžment uredskog poslovanja.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.

Specijalistički diplomski stručni studiji:

 • Projektni menadžment; u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju projektni menadžment.
 • Komunikacijski menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.
 • Financijski menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija.
 • Menadžment javnog sektora; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija.

Titule po završetku studija

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje – stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.), za sva usmjerenja: Poslovna ekonomija i financije, Menadžment uredskog poslovanja, Menadžment u kulturi. 

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije – stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.).

Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.).

Specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica komunikacijskoga menadžmenta (struč. spec. comm.).

Specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment – stručni specijalist / stručna specijalistica financijskoga menadžmenta (struč. spec. oec.).

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora – stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.). 

Prijavi se