• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment uredskog poslovanja

 • VODITELJ STUDIJA

  Suzana Herman, mag. oec. | sherman@bak.hr

  VODITELJICA USMJERENJA

  dr. sc. Ana Skledar Ćorluka, predavač | askledarcorluka@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 godine

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Zašto Menadžment uredskog poslovanja?

Posebnost je tog studija što uz temeljna znanja iz područja ekonomije student stječe i ostala znanja koja se u poslovnoj operativi svakodnevno traže. Osim na ekonomiju, studij stavlja naglasak na znanja iz polja prava (posebice uprave, zbog čega velik broj državnih službenika odabire taj smjer), zatim informacijsko-komunikacijskih tehnologija (rad u Microsoftovu i Appleovu okruženju te razumijevanje i korištenje web-tehnologije), kao i na osnove projektnog menadžmenta. Sva su ta područja pomno planirana i organizirana, tako da student polako gradi svoju interdisciplinarnu bazu stručnog znanja iz područja ekonomije.

Studente se tog studijskog usmjerenja poučava kako buduće poslovne zahtjeve gledati kao priliku za dokazivanje vlastitih sposobnosti kompatibilnu s postizanjem mogućih ciljeva organizacije te kako rješavati konfliktne situacije i raditi u timu. Studenti usvajaju principe projektnog načina razmišljanja, proaktivnog pristupa rješavanju problema i kontinuiranomu učenju radi postizanja učinaka koji premašuju očekivanja, pouzdanosti, dosljednosti i predanosti poslu i vlastitomu osobnom razvoju.

O programu

O programu

Suradnički, administrativni i operativni poslovi u sustavu javne uprave i agencija, javnih i privatnih poduzeća, malih, srednjih i velikih, koja posluju na domaćem i stranom tržištu, kao i u samostalnom poduzetništvu.

Što će znati studenti koji završe ovaj smjer najbolje se može opisati ishodima učenja. Studenti koji završe preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja, znat će:

 1. Prepoznati, opisati i objasniti osnovne elemente društva i društvene strukture, primijeniti saznanja o osnovnim društvenim institucijama te ih interdisciplinarno dovesti u vezu s drugim područjima unutar struke.
 2. Opisati makroekonomske pojmove, argumentirati te primijeniti osnovnu razinu ekonomske teorije u poslovanju poduzeća.
 3. Raspoznati probleme proizvodnih procesa, objasniti, analizirati i ocijeniti troškove i njihove odnose koji nastaju unutar jednostavnog proizvodnog procesa. Konstruirati jednostavan ekonomski model.
 4. Konkretizirati i argumentirati primjenu radnog i socijalnog prava u javnom i privatnom sektoru.
 5. Testirati, analizirati, procijeniti i primijeniti informacijsko-komunikacijske alate i tehnike za rad na konkretnim interdisciplinarnim zadatcima u operativnom dijelu uredskog poslovanja (od komercijalnih rješenja do onih otvorenog koda). Obraditi tekst, izraditi prezentaciju i tablične kalkulatore na osnovnoj razini te na osnovnoj razini raditi s programima za upravljanje projektima te bazama podataka.
 6. Predvidjeti, procijeniti i prilagoditi poslovno komuniciranje vrsti komunikacijskog kanala te osmisliti, postaviti i uskladiti poslovno komuniciranje s prirodom konkretne poslovne prakse.
 7. Koristiti razinu B2 engleskog jezika u pisanoj i usmenoj poslovnoj komunikaciji te ovladati pravnom, financijskom, društveno-političkom i informatičkom terminologijom, usko povezanom s uredskim poslovanjem.
 8. Identificirati i prepoznati osnovne metode upravljanja organizacijom, opisati organizacijske procese na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja te izdvojiti i konkretizirati osnovne organizacijske funkcije privatnog i javnog sektora.
 9. Opisati, odrediti, povezati i obrazložiti organizaciju i funkcioniranje državne uprave te navesti, razlikovati i protumačiti zakonske akte povezane s radom u državnoj upravi (Zakon o državnim službenicima, Zakon o ustroju i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, Zakon o sustavu državne uprave…).
 10. Navesti, opisati i povezati primjenu informacijskih sustava u poslovanju poduzeća, posebno segment operativnog djelovanja kojim upravljaju prvostupnici u uredskom poslovanju. Argumentirati i obrazložiti doprinos poslovanju koji donose različiti koncepti informacijskih sustava na konkretnim primjerima iz prakse (ERP, CRM, OLAP, SCM, PLM, SRM i dr.).
 11. Navesti i interpretirati osnovne odrednice informatizacije javne uprave u EU-u te ih komparirati s razinom informatizacije u Hrvatskoj.
 12. Definirati i opisati webocentrično poslovanje, analizirati i argumentirati migraciju poslovanja u oblak te identificirati probleme poslovanja u oblaku u operativi uredskog poslovanja.
 13. Istražiti web-tehnologije, analizirati ih, odabrati i primijeniti u svakodnevnim zadatcima u uredskom poslovanju.
 14. Povezati i primijeniti osnovnu razinu upravljanja financijama i računovodstvom u operativnim poslovima u vođenju uredskog poslovanja i upravljanju projektima.
 15. Prepoznati konfliktne situacije, prilagoditi komunikaciju koristeći znanja i vještine razumijevanja socijalnih odnosa. Primijeniti principe poslovne etike u svim radnim aktivnostima, razviti tolerantnost prema pripadnicima drugih kultura i vjeroispovijesti te drukčijemu mišljenju.
 16. Osmisliti, planirati i izvesti poslovne planove, artikulirati i koncipirati projektne ideje te operativno voditi proces provedbe.
 17. Prepoznati važnost i značenje upravljanja kvalitetom, nabrojiti i opisati osnovne međunarodne norme te primijeniti norme u upravljanju zapisima. Povezati i argumentirati vezu između upravljanja kvalitetom i poslovne izvrsnosti.
 18. Opisati i povezati interkulturalni i transnacionalni koncept EU-a, način kreiranja politika, pravnu stečevinu i obveze koje članice preuzimaju. Usporediti i valorizirati poslovnu operativu i javnu upravu u pojedinim zemljama članicama.
 19. Objasniti elemente marketinškog procesa. Koristiti alate web2.0 u komuniciranju s poslovnim suradnicima. Prikupiti i pripremiti materijale iz operativnog poslovanja te ih obrazložiti i prezentirati marketinškim stručnjacima. Diseminirati projektne rezultate u različitim segmentima poslovanja.
 20. Imati razvijene generičke vještine poslovne inovativnosti i proaktivnosti u predlaganju operativnog izvršavanja poslovnih zadataka na razini 6, jezičnu i informacijsku pismenost, kao i socijalnu odgovornost.
 21. Imati razvijene generičke vještine poslovnog organiziranja, prikupljanja i sortiranja podataka, komuniciranja i prezentiranja, timskog rada i cjeloživotnog učenja.

Prezentacija usmjerenja Menadžment uredskog poslovanja

Kako bih napredovala, pomoć i spas pronašla sam u kolegijima ovog usmjerenja, koji su mi dali znanja od osnova ekonomije do informatike i poslovnog komuniciranja. Sve me to kao stručnjaka i kao čovjeka nadogradilo za cijeli život.

Diana Cerjan

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Predavači su izuzetno korektni, strpljivi, susretljivi te nadasve stručni u svojem poslu, ali su i osobe s mnogo životnog i profesionalnog iskustva. Od njih sam mnogo toga naučio, a naučeno primijenio u svojem radnom okruženju. 

Mirko Told

Služba za mjesnu samoupravu

Ovo sam usmjerenje odabrao zato što mi je nudilo najširu mogućnost obrazovanja, a samim time i najveću mogućnost zaposlenja ili napredovanja u poslu, s obzirom na to da je uredsko poslovanje neizostavan dio rada svake tvrtke, ustanove i korporacije te je važan dio njihova funkcioniranja.

Martin Golub

Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Prijavi se