• STUDIJ

  Upravljanje inovacijama

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica upravljanja inovacijama (struč. spec. oec)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto ovaj studij?

Zašto ovaj studij?

Koncept studijskog programa Upravljanje inovacijama odnosi se na primjenu inovacija u svim segmentima poslovnih procesa. Primjena inovacija u poslovnim procesima u smislu implementacije inovativne tehnologije ili novih inovativnih rješenja čini te poslovne procese jeftinijima i efikasnijima, čime se izravno utječe na smanjenje ukupnih troškova u cjelokupnom poslovanju. Suvremenim i inovativnim upravljanjem poslovnim procesima minimiziraju se operativni troškovi, utječe se na smanjenje rizika u poslovanju te se povećava dugoročna održivost i konkurentnost poduzeća, što uvelike pridonosi racionalizaciji ukupnih troškova poslovanja i boljem pozicioniranju poduzeća na tržištu.

Program omogućava studentima da steknu znanja i razviju sposobnosti nošenja s poduzetničkim prilikama i rizicima, prepoznavanja i oblikovanja poslovnih čimbenika, poticanja inovacijskog duha te pokretanja i upravljanja promjenama s ciljem iskorištavanja inovacijskih i poslovnih prilika.

Namijenjen je zaposlenicima različitih struka koji rade u velikim industrijskim poduzećima te malim i srednjim poduzećima u području proizvodnje ili pružanja usluga. Upisati se mogu svi sa završenim trogodišnjim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem ili sveučilišnim i stručnim diplomskim studijem koji žele postati specijalisti u upravljanju inovacijama.

O programu

O programu

Program studija temelji se na kurikulumu Innovation Management Veleučilišta Campus 02, akreditiranom u Austriji, koji je nastao u suradnji s austrijskim poslovnim sektorom i koji se potvrdio u višegodišnjoj praksi.

Taj je program jedinstven s obzirom na veliki udio praktičnog rada studenata na rješavanju konkretnih problema u praksi i podrazumijeva ekstenzivnu suradnju s inovativnim gospodarskim subjektima. Osim navedenog, taj je program jedinstven po širokom pristupu inovacijama te uključuje kako industrijske (patent, dizajn, žig i dr.) tako i poslovne i društvene inovacije te zaštitu autorskih djela.

Sadržaj programa orijentiran je na postizanje visoke stručne i praktične osposobljenosti polaznika u području industrijskih, poslovnih i društvenih inovacija, usvajanje temeljnih znanja iz područja strateškog inovacijskog menadžmenta, upravljanja razvojem poslovanja i upravljanja promjenama, te na razvoj komunikacijskih sposobnosti i osobnih ili socijalnih vještina (soft skills).

Za više informacija i upite obratite se na diplomski.studij@bak.hr

Popis kolegija

Popis kolegija

 • Razvoj poslovanja
 • Strategijsko upravljanje inovacijama
 • Projekt 1
 • Vođenje i organizacija poduzeća
 • Strategijski menadžment
 • Upravljanje promjenama
 • Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
 • Izvori i rađanje ideja
 • Engleski jezik 1
 • Njemački jezik 1
 • Rana identifikacija i ocjena novih tehnologija
 • Marketing inovacija
 • Projekt 2
 • Sustavna inovativnost u poslovanju
 • Analiza kupaca
 • Upravljanje znanjem
 • Vođenje, motivacija, coaching
 • Osnove metodologije istraživačkog rada
 • Engleski jezik 2
 • Njemački jezik 2
 • Razvoj novih poslovnih modela i subjekata temeljenih na inovacijama
 • Projekt 3
 • Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita
 • Upravljanje intelektualnim kapitalom organizacije
 • Financiranje inovacijskog lanca vrijednosti
 • Inovativno liderstvo
 • Etika i inovacije
 • Engleski jezik 3
 • Njemački jezik 3
 • Seminarski 1 za diplomski rad
 • Seminarski 2 za diplomski rad
 • Seminarski 3 za diplomski rad
Ishodi učenja

Ishodi učenja

 • prepoznati da inovacije dovode do promjena, stvaraju prilike i doprinose unapređenju poslovanja
 • predložiti inovativna rješenja koja poslodavcu omogućavaju rad i razvoj u raznim djelatnostima
 • povezati važnost sustavnog pristupa inovativnosti za uspješnu komercijalizaciju inovacije
 • razlikovati tehničke i društvene inovacije te kritički prosuđivati važnost svake vrste u poslovanju privatnog i javnog sektora te proizvodnog i uslužnog sektora
 • povezati potrebe kupaca, izvora inovacija i vrste inovacija
 • predložiti reorganizaciju postojećeg poduzeća u inovativno te početničkog u stabilno
 • predložiti oblike zaštite inovacija te upravljanja intelektualnim kapitalom organizacije
 • primijeniti načela projektnog menadžmenta u praktičnom rješavanju zadanih slučajeva
 • planirati korištenje sustava potpora u raznim fazama inovacijskog lanca vrijednosti na nacionalnoj razini i razini EU-a
 • planirati poslovne modele za komercijalizaciju inovacije
 • voditi aktivnosti koristeći socijalne kompetencije
 • prezentirati poduzetnički pothvat temeljen na inovaciji
Tvrtke partneri

Tvrtke partneri

Inovativne tvrtke partneri koje su uključene u izvođenje programa sudjeluju u definiranju ishoda učenja te postavljanju konkretnih problema iz svoje prakse. U izvođenju programa sudjeluju istaknuti hrvatski i austrijski stručnjaci iz privrede i znanosti s iskustvom u području inovacija. Tijekom studija studenti trebaju izraditi tri projekta na slučajevima iz prakse, a izrada diplomskog rada provodi se kroz izradu triju seminara.

Tvrtke koje su dale podršku studijskomu programu:

Altpro d. o. o.
Tehnix d. o. o.
Ledo d. d.
Dok-ing d. o. o.
Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d. o. o.
STEP RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
HAMAG BICRO d. o. o.
Hrvatska udruga poslodavaca – HUP
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe
WKO Steiermark – Austrijska gospodarska komora Štajerske
Veleučilište Campus 02/Ured rektora
Campus 02 Testimonials – Weitzer Parkett
CO2 Testimonials – AVL

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Koji su važni datumi za upise na studije?

Prvi upisni rok Primanje prijava: 15. ožujak – 17. srpanj 2018. Upisi: 19. srpanj 2018. Drugi upisni rok Primanje prijava: 27. kolovoz – 25. rujan 2018. Upisi: 27. rujan 2018. Treći upisni rok Primanje prijava: 1. – 23. listopad 2018. Upisi: 25. listopad 2018.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su: završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Trebam li kao izvanredni student dolaziti na nastavu?

Stupanjem tzv. bolonjskog procesa na snagu u Republici Hrvatskoj, izvanredni su studenti za uspješno polaganje kolegija dužni prisustvovati 60 % nastave, no budući da je to često problem, Veleučilište Baltazar Zaprešić svojim je izvanrednim studentima omogućilo hibridno studiranje .  Izvanredni će studenti tako gotovo 50 % nastave pohađati  online.  Kriteriji za  online  kolegije utvrđivat će se posebno sa svakim predmetnim profesorom, a ovisit će o karakteristikama i ishodima učenja određenog kolegija. Sustav  online  učenja neće zamijeniti standardni način studiranja, ali će ga uvelike olakšati izvanrednim studentima koji zbog specifičnosti poslovnih obveza ne mogu pohađati nastavu.

Sva pitanja
Prijavi se