• STUDIJ

  Upravljanje inovacijama

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica upravljanja inovacijama (struč. spec. oec)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto ovaj studij?

Zašto ovaj studij?

Koncept studijskog programa Upravljanje inovacijama odnosi se na primjenu inovacija u svim segmentima poslovnih procesa. Primjena inovacija u poslovnim procesima u smislu implementacije inovativne tehnologije ili novih inovativnih rješenja čini te poslovne procese jeftinijima i efikasnijima, čime se izravno utječe na smanjenje ukupnih troškova u cjelokupnom poslovanju. Suvremenim i inovativnim upravljanjem poslovnim procesima minimiziraju se operativni troškovi, utječe se na smanjenje rizika u poslovanju te se povećava dugoročna održivost i konkurentnost poduzeća, što uvelike pridonosi racionalizaciji ukupnih troškova poslovanja i boljem pozicioniranju poduzeća na tržištu.

Program omogućava studentima da steknu znanja i razviju sposobnosti nošenja s poduzetničkim prilikama i rizicima, prepoznavanja i oblikovanja poslovnih čimbenika, poticanja inovacijskog duha te pokretanja i upravljanja promjenama s ciljem iskorištavanja inovacijskih i poslovnih prilika.

Namijenjen je zaposlenicima različitih struka koji rade u velikim industrijskim poduzećima te malim i srednjim poduzećima u području proizvodnje ili pružanja usluga. Upisati se mogu svi sa završenim trogodišnjim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem ili sveučilišnim i stručnim diplomskim studijem koji žele postati specijalisti u upravljanju inovacijama.

O programu

O programu

Program studija temelji se na kurikulumu Innovation Management Veleučilišta Campus 02, akreditiranom u Austriji, koji je nastao u suradnji s austrijskim poslovnim sektorom i koji se potvrdio u višegodišnjoj praksi.

Taj je program jedinstven s obzirom na veliki udio praktičnog rada studenata na rješavanju konkretnih problema u praksi i podrazumijeva ekstenzivnu suradnju s inovativnim gospodarskim subjektima. Osim navedenog, taj je program jedinstven po širokom pristupu inovacijama te uključuje kako industrijske (patent, dizajn, žig i dr.) tako i poslovne i društvene inovacije te zaštitu autorskih djela.

Sadržaj programa orijentiran je na postizanje visoke stručne i praktične osposobljenosti polaznika u području industrijskih, poslovnih i društvenih inovacija, usvajanje temeljnih znanja iz područja strateškog inovacijskog menadžmenta, upravljanja razvojem poslovanja i upravljanja promjenama, te na razvoj komunikacijskih sposobnosti i osobnih ili socijalnih vještina (soft skills).

Za više informacija i upite obratite se na diplomski.studij@bak.hr

Popis kolegija

Popis kolegija

 • Razvoj poslovanja
 • Strategijsko upravljanje inovacijama
 • Projekt 1
 • Vođenje i organizacija poduzeća
 • Strategijski menadžment
 • Upravljanje promjenama
 • Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
 • Izvori i rađanje ideja
 • Engleski jezik 1
 • Njemački jezik 1
 • Rana identifikacija i ocjena novih tehnologija
 • Marketing inovacija
 • Projekt 2
 • Sustavna inovativnost u poslovanju
 • Analiza kupaca
 • Upravljanje znanjem
 • Vođenje, motivacija, coaching
 • Osnove metodologije istraživačkog rada
 • Engleski jezik 2
 • Njemački jezik 2
 • Razvoj novih poslovnih modela i subjekata temeljenih na inovacijama
 • Projekt 3
 • Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita
 • Upravljanje intelektualnim kapitalom organizacije
 • Financiranje inovacijskog lanca vrijednosti
 • Inovativno liderstvo
 • Etika i inovacije
 • Engleski jezik 3
 • Njemački jezik 3
 • Seminarski 1 za diplomski rad
 • Seminarski 2 za diplomski rad
 • Seminarski 3 za diplomski rad
Ishodi učenja

Ishodi učenja

 • prepoznati da inovacije dovode do promjena, stvaraju prilike i doprinose unapređenju poslovanja
 • predložiti inovativna rješenja koja poslodavcu omogućavaju rad i razvoj u raznim djelatnostima
 • povezati važnost sustavnog pristupa inovativnosti za uspješnu komercijalizaciju inovacije
 • razlikovati tehničke i društvene inovacije te kritički prosuđivati važnost svake vrste u poslovanju privatnog i javnog sektora te proizvodnog i uslužnog sektora
 • povezati potrebe kupaca, izvora inovacija i vrste inovacija
 • predložiti reorganizaciju postojećeg poduzeća u inovativno te početničkog u stabilno
 • predložiti oblike zaštite inovacija te upravljanja intelektualnim kapitalom organizacije
 • primijeniti načela projektnog menadžmenta u praktičnom rješavanju zadanih slučajeva
 • planirati korištenje sustava potpora u raznim fazama inovacijskog lanca vrijednosti na nacionalnoj razini i razini EU-a
 • planirati poslovne modele za komercijalizaciju inovacije
 • voditi aktivnosti koristeći socijalne kompetencije
 • prezentirati poduzetnički pothvat temeljen na inovaciji
Tvrtke partneri

Tvrtke partneri

Inovativne tvrtke partneri koje su uključene u izvođenje programa sudjeluju u definiranju ishoda učenja te postavljanju konkretnih problema iz svoje prakse. U izvođenju programa sudjeluju istaknuti hrvatski i austrijski stručnjaci iz privrede i znanosti s iskustvom u području inovacija. Tijekom studija studenti trebaju izraditi tri projekta na slučajevima iz prakse, a izrada diplomskog rada provodi se kroz izradu triju seminara.

Tvrtke koje su dale podršku studijskomu programu:

Altpro d. o. o.
Tehnix d. o. o.
Ledo d. d.
Dok-ing d. o. o.
Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d. o. o.
STEP RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
HAMAG BICRO d. o. o.
Hrvatska udruga poslodavaca – HUP
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe
WKO Steiermark – Austrijska gospodarska komora Štajerske
Veleučilište Campus 02/Ured rektora
Campus 02 Testimonials – Weitzer Parkett
CO2 Testimonials – AVL

Prijavi se