• STUDIJ

  Upravljanje inovacijama

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica upravljanja inovacijama (struč. spec. oec)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto ovaj studij?

Zašto ovaj studij?

Koncept studijskog programa Upravljanje inovacijama odnosi se na primjenu inovacija u svim segmentima poslovnih procesa. Primjena inovacija u poslovnim procesima u smislu implementacije inovativne tehnologije ili novih inovativnih rješenja čini te poslovne procese jeftinijima i efikasnijima, čime se izravno utječe na smanjenje ukupnih troškova u cjelokupnom poslovanju. Suvremenim i inovativnim upravljanjem poslovnim procesima minimiziraju se operativni troškovi, utječe se na smanjenje rizika u poslovanju te se povećava dugoročna održivost i konkurentnost poduzeća, što uvelike pridonosi racionalizaciji ukupnih troškova poslovanja i boljem pozicioniranju poduzeća na tržištu.

Program omogućava studentima da steknu znanja i razviju sposobnosti nošenja s poduzetničkim prilikama i rizicima, prepoznavanja i oblikovanja poslovnih čimbenika, poticanja inovacijskog duha te pokretanja i upravljanja promjenama s ciljem iskorištavanja inovacijskih i poslovnih prilika.

Namijenjen je zaposlenicima različitih struka koji rade u velikim industrijskim poduzećima te malim i srednjim poduzećima u području proizvodnje ili pružanja usluga. Upisati se mogu svi sa završenim trogodišnjim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem ili sveučilišnim i stručnim diplomskim studijem koji žele postati specijalisti u upravljanju inovacijama.

O programu

O programu

Program studija temelji se na kurikulumu Innovation Management Veleučilišta Campus 02, akreditiranom u Austriji, koji je nastao u suradnji s austrijskim poslovnim sektorom i koji se potvrdio u višegodišnjoj praksi.

Taj je program jedinstven s obzirom na veliki udio praktičnog rada studenata na rješavanju konkretnih problema u praksi i podrazumijeva ekstenzivnu suradnju s inovativnim gospodarskim subjektima. Osim navedenog, taj je program jedinstven po širokom pristupu inovacijama te uključuje kako industrijske (patent, dizajn, žig i dr.) tako i poslovne i društvene inovacije te zaštitu autorskih djela.

Sadržaj programa orijentiran je na postizanje visoke stručne i praktične osposobljenosti polaznika u području industrijskih, poslovnih i društvenih inovacija, usvajanje temeljnih znanja iz područja strateškog inovacijskog menadžmenta, upravljanja razvojem poslovanja i upravljanja promjenama, te na razvoj komunikacijskih sposobnosti i osobnih ili socijalnih vještina (soft skills).

Za više informacija i upite obratite se na diplomski.studij@bak.hr

Popis kolegija

Popis kolegija

 • Razvoj poslovanja
 • Strategijsko upravljanje inovacijama
 • Projekt 1
 • Vođenje i organizacija poduzeća
 • Strategijski menadžment
 • Upravljanje promjenama
 • Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
 • Izvori i rađanje ideja
 • Engleski jezik 1
 • Njemački jezik 1
 • Rana identifikacija i ocjena novih tehnologija
 • Marketing inovacija
 • Projekt 2
 • Sustavna inovativnost u poslovanju
 • Analiza kupaca
 • Upravljanje znanjem
 • Vođenje, motivacija, coaching
 • Osnove metodologije istraživačkog rada
 • Engleski jezik 2
 • Njemački jezik 2
 • Razvoj novih poslovnih modela i subjekata temeljenih na inovacijama
 • Projekt 3
 • Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita
 • Upravljanje intelektualnim kapitalom organizacije
 • Financiranje inovacijskog lanca vrijednosti
 • Inovativno liderstvo
 • Etika i inovacije
 • Engleski jezik 3
 • Njemački jezik 3
 • Seminarski 1 za diplomski rad
 • Seminarski 2 za diplomski rad
 • Seminarski 3 za diplomski rad
Ishodi učenja

Ishodi učenja

 • prepoznati da inovacije dovode do promjena, stvaraju prilike i doprinose unapređenju poslovanja
 • predložiti inovativna rješenja koja poslodavcu omogućavaju rad i razvoj u raznim djelatnostima
 • povezati važnost sustavnog pristupa inovativnosti za uspješnu komercijalizaciju inovacije
 • razlikovati tehničke i društvene inovacije te kritički prosuđivati važnost svake vrste u poslovanju privatnog i javnog sektora te proizvodnog i uslužnog sektora
 • povezati potrebe kupaca, izvora inovacija i vrste inovacija
 • predložiti reorganizaciju postojećeg poduzeća u inovativno te početničkog u stabilno
 • predložiti oblike zaštite inovacija te upravljanja intelektualnim kapitalom organizacije
 • primijeniti načela projektnog menadžmenta u praktičnom rješavanju zadanih slučajeva
 • planirati korištenje sustava potpora u raznim fazama inovacijskog lanca vrijednosti na nacionalnoj razini i razini EU-a
 • planirati poslovne modele za komercijalizaciju inovacije
 • voditi aktivnosti koristeći socijalne kompetencije
 • prezentirati poduzetnički pothvat temeljen na inovaciji
Tvrtke partneri

Tvrtke partneri

Inovativne tvrtke partneri koje su uključene u izvođenje programa sudjeluju u definiranju ishoda učenja te postavljanju konkretnih problema iz svoje prakse. U izvođenju programa sudjeluju istaknuti hrvatski i austrijski stručnjaci iz privrede i znanosti s iskustvom u području inovacija. Tijekom studija studenti trebaju izraditi tri projekta na slučajevima iz prakse, a izrada diplomskog rada provodi se kroz izradu triju seminara.

Tvrtke koje su dale podršku studijskomu programu:

Altpro d. o. o.
Tehnix d. o. o.
Ledo d. d.
Dok-ing d. o. o.
Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d. o. o.
STEP RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
HAMAG BICRO d. o. o.
Hrvatska udruga poslodavaca – HUP
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe
WKO Steiermark – Austrijska gospodarska komora Štajerske
Veleučilište Campus 02/Ured rektora
Campus 02 Testimonials – Weitzer Parkett
CO2 Testimonials – AVL

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija.

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. UPISNI ROK Primanje prijava : 18. ožujak – 17. srpanj 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati 2. UPISNI ROK Primanje prijava : 26. kolovoz – 24. rujan 2019. Upisi : 25. rujan 2019. 3. UPISNI ROK Primanje prijava : 1. – 29. listopad 2019. Upisi : 30. listopad 2019.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su: završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Sva pitanja
Prijavi se