Preskoći do sadržaja

Poslovanje i upravljanje

Poslovanje i upravljanje

Opći podaci:

Naziv studija: Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, s usmjerenjima:

Struktura studijskog programa koncipirana je na način da se zajednički kolegiji na svim usmjerenjima izvode u prvoj i dijelu druge godine studija, dok se specifični kolegiji pojedinih usmjerenja izvode u višim godinama studija.

Nositelj i izvoditelj studija: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Vrsta studija: stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine, 6 semestara

ECTS: 180

Područje: 5. Društvene znanosti

Polje: 5.01. Ekonomija

Uvjeti upisa na studij:

 • završena četverogodišnja srednja škola
 • položen razredbeni ispit ili državna matura.

Zvanje: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije

Kratica: bacc. oec. (piše se iza imena i prezimena)

Poslovanje i upravljanje

Zajednički ishodi učenja:

S obzirom na specifičnosti studijskog programa Poslovanje i upravljanje s trima usmjerenjima, definirani su zajednički ishodi učenja programa te specifični ishodi učenja koje student stječe po završetku jednog od usmjerenja.

 • IU1 Vrednovati načela poslovnog upravljanja u skladu s etičkim postavkama i društveno odgovornim poslovanjem.
 • IU2 Razviti sposobnost rada u interdisciplinarnom timu u kontekstu poštivanja kulturoloških, društvenih, političkih, regulatornih i ekoloških aspekata poslovanja
 • IU3 Upravljati vremenom i dinamikom poslovnih procesa na efikasan način uz primjenu vještina za rješavanje konfliktnih situacija
 • IU4 Primijeniti stručne ekonomske termine i načela pisane i usmene poslovne komunikacije na materinjem i stranom jeziku
 • IU5 Razviti sposobnost pretraživanja, analiziranja i sintetiziranja informacija te kontinuiranog učenja u svrhu unapređivanja poslovnih procesa
 • IU6 Procijeniti utjecaj promjena u domaćem i međunarodnom okruženju uzimajući u obzir ekonomsko ponašanje pojedinca, kućanstva i poslovnih subjekata u kontekstu funkcioniranja gospodarstva u cjelini
 • IU7 Odabrati primjerene ekonomske, računovodstvene i financijske alate za poslovnu analizu i financijsko planiranje
 • IU8 Integrirati adekvatne alate informacijsko komunikacijske tehnologije za potrebe vođenja poslovnih procesa.
 • IU9 Upravljati poslovnim procesima koristeći menadžerske koncepte i u skladu s zakonodavnim i regulatornim okvirom.
 • IU10 Integrirati stečena znanja s ciljem unapređenja operativne razine poslovnih procesa na poduzetnički i inovativan način.
 • IU11 Razviti poduzetničku ideju koristeći integrirana znanja iz područja poslovanja i upravljanja
 • IU12 Primijeniti specifične ekonomske tehnike i alate u obavljanju pojedinih poslovnih funkcija u organizaciji
 • IU13 Upravljati poslovnim procesima na način koji pridonosi povećanju produktivnosti i efikasnosti u dinamičnom i promjenjivom okruženju.

PAVEC

Kompetencije koje student/ica stječe po završetku Preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje:

Studijski program razvija opće (generičke) kompetencije i stručne kompetencije koje proizlaze iz prethodno definiranih ishoda učenja kako na razini studijskog programa, tako i na razini kolegija, s jedne strane te potrebe osiguravanja traženih kompetencija na tržištu rada, s druge strane. Dok se opće (generičke) kompetencije stječu na razini cjelokupnog studijskog programa, stručne kompetencije koje se stječu, u jednom se dijelu razlikuju s obzirom na specifičnost pojedinog studijskog usmjerenja u okviru cjelokupnog studijskog programa. Naime, specifičnosti se studijskog programa ogledaju kroz širok obuhvat stručnih znanja i vještina dominantno iz područja ekonomije, s jedne strane, ali i uži obuhvat stručnih kompetencija povezanih sa specifičnostima pojedinih studijskih usmjerenja, s druge strane.

Profili prvostupnika ekonomije za koje te pripremamo slijedom navedenih kompetencija:

 • stručni suradnik za nabavu/prodaju
 • knjigovođa
 • suradnik u poslovima osiguranja
 • financijski analitičar
 • stručni suradnik za razvoj poslovnih procesa
 • voditelj ključnih kupaca
 • djelatnik u logistici
 • prodajni inženjer
 • financijski stručnjak
 • voditelj razvoja
 • menadžer u kulturi
 • menadžer u kulturnom turizmu
 • asistent u produkt menadžmentu
 • voditelj prodavaonice
 • osobni bankar
 • menadžer za ljudske potencijale
 • prodajni savjetnik
 • marketinški menadžer
 • voditelj uredskih/administrativnih poslova.
Pristupačnost