Online studiranje

O online studiranju

Veleučilište Baltazar Zaprešić od akademske godine 2023./2024. izvodi online nastavu na stručnim prijediplomskim te stručnim diplomskim studijima! 

Online studiranje

Online oblik studiranja odvija se u virtualnom okruženju što podrazumijeva moderan i kvalitetan način obrazovanja uz pomoć informacijsko – komunikacijske tehnologije. Ovakav oblik studiranja potpuno je ravnopravan s klasičnim oblicima izvođenja nastave. Ishodi učenja i stečene kompetencije na studiju koji se izvodi online nimalo se ne razlikuju od ishoda i kompetencija stečenih na studiju koji se dominantno izvodi u učionici.

Prilikom izvođenja online studija posebno se naglašava i očekuje kontinuirani rad, timski rad, kritičko i kreativno razmišljanje, sve u cilju ostvarenja željenih rezultata i ishoda učenja. Metodologija rada primjerena je razini studija i tematici pojedinih kolegija, dok je tempo studiranja prilagođen studentima i njihovom raspoloživom vremenu. Nastavnici koji izvode nastavu kontinuirano se usavršavaju i razvijaju, kako u području svog znanstvenog interesa, tako i u području dizajniranja i izvedbe online kolegija, uz stalnu podršku u radu s digitalnim tehnologijama. Informatička podrška na raspolaganju je neprestano i studentima, kako bi nesmetano mogli pratiti nastavu i izvršavati sve obveze u virtualnom okruženju.

Izvanredni i redovni studenti moći će pohađati svaki kolegij u obliku online načina studiranja te su obvezni ostvariti sveukupno barem 40% prisutnosti (izvanredni) te 60% (redovni) u aktivnostima na nastavi putem webinara te na ostalim aktivnostima u virtualnom okruženju. Studenti bez obzira na svoju lokaciju mogu pratiti nastavu, preuzimati nastavne materijale, pregledavati kratke video lekcije, predavati zadaće te izvršavati sve zadane aktivnosti. Na prvome terminu nastave pojedinog kolegija nastavnik/-ca će studentima prikazati vremenik sa svim terminima webinara, rokovima za izvršenje pojedinih planiranih aktivnosti i sl.

Nastavni materijali sa svim uputama vezanim uz izvedbu kolegija kao i obvezama studenata biti će objavljeni na sustavu za e-učenje Baltazar. Putem sustava Baltazar provoditi će se razne provjere stečenog znanja u obliku kvizova, seminara, zadataka, case study, kritičkog osvrta na aktualne članke vezane uz tematiku i sl., kao i konačni ispit. Svim studentima biti će omogućeno i besplatno pohađanje uvodne edukacije „Studij na eBaltazaru“.

U nastavnim procesima na Veleučilištu Baltazar posebna se pažnja pridaje načelima etičnosti, primjerenog načina komuniciranja i zaštiti privatnosti. Platforme za online nastavu koriste se isključivo za dijeljenje podataka i informacija vezanih uz nastavni proces, a nikako za dijeljenje povjerljivih informacija i osobnih podataka. Svi sudionici stoga odgovaraju za sadržaje koje objave na online platformama. Eventualne neprimjerene objave odmah se uklanjaju od strane administratora te su svi sudionici dužni pridržavati se odredaba Etičkog kodeksa Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

  • računalo s administratorskim ovlastima (mogućnošću instaliranja softvera potrebnog za online nastavu),
  • pristup na širokopojasni (ADSL) Internet,
  • informatička – informacijska pismenost,
  • mikrofon,
  • eksterna (web) kamera.

Cijena školarine online studija jednaka je cijeni školarine kao i kod klasičnog oblika studiranja,  dok su status, prava i obveze studenata online studija jednaki pravima ostalih studenata. Akademski naziv, odnosno diploma koja se stječe završetkom online studija u potpunosti su ravnopravni s akademskim nazivom stečenim završetkom studija u klasičnom obliku. 

Studenti prijelaznici za potrebe prijave ispunjavaju prijavni obrazac na stranici Veleučilišta te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 50,00 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do kraja zimskog semestra.

POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE do dana utvrđenog u natječaju i/ili korištenjem nacionalnog informacijskog sustava prijava putem internetske stranice www.postani-student.hr