Preskoći do sadržaja

Školarina i pogodnosti

Školarina i pogodnosti

Najpovoljniji uvjeti studiranja

Veleučilište sa svakim studentom sklapa Ugovor o studiranju u kojem se obvezuje izvesti program po standardima koje propisuju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Nastavni plan i program studija, a student se obvezuje izvršavati obveze prema Pravilniku o studiranju i platiti školarinu prema ugovorenoj dinamici. Školarine koje uplaćuju studenti isključivi su izvor financiranja Veleučilišta.

 • Školarina za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u sva tri studijska smjera, Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja, iznosi 18.825,00 kuna / 2.498,51 eura za jednu studijsku godinu.
 • Školarina za preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije iznosi 22.590,00 kuna / 2.998,11 eura za jednu studijsku godinu.
 • Školarina za specijalističke diplomske stručne studije; Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 22.590,00 kuna / 2.998,11 eura za jednu studijsku godinu.

Troškovi upisne dokumentacije i studentske iskaznice (e-index) 500,00 kuna / 66,36 eura, troškovi godišnjeg osiguranja 50,00 kn 7 6,64 eura, a plaćaju se pri upisu.

 • Cijena godišnje školarine za studente koji upisuju ponavljanje godine iznosi 50% osnovne cijene godišnje školarine. Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.
 • Cijena godišnje školarine za bivše studente Veleučilišta koji ponovno upisuju studij po novom ugovoru iznosi 50% na osnovnu cijenu godišnje školarine za godinu na koju se upisuju ukoliko su regulirali sve svoje obveze prema prijašnjem ugovoru, nemaju nikakva dugovanja prema Veleučilištu te udovoljavaju kriterijima navedenim u odluci o obnovi upisa na studij. Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.
 • Školarine za cjelokupno semestralno produženje apsolventskih prava iznose 25% osnovne cijene godišnje školarine, a za djelomično semestralno produženje apsolventskih prava iznose 12,5% . Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.
 • Kolegiji koje studenti ponavljaju (ponovno upisuju nakon 8 izlazaka) ili dodatno upisuju pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija množi se sa cijenom 1 ECTS boda. Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.
 • Ne odslušani kolegiji (kolegiji koji nemaju potpis profesora u sustavu) koje studenti ponovno upisuju naplaćuju se 500,00 kn / 66,36 eur po kolegiju te se pribrajaju osnovnoj cijeni godišnje školarine.

Cijena godišnje školarine za novoupisane studente u ak. god. 2022./2023. po studijima iznosi:  

 • Poslovanje i upravljanje - 2.498,51 eur
 • Informacijske tehnologije - 2.998,11 eur
 • Projektni menadžment - 2.998,11 eur
 • Komunikacijski menadžment - 2.998,11 eur
 • Menadžment javnog sektora - 2.998,11 eur

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare kao i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što je subvencionirana prehrana u kantini SC-a i povlašteni parking u II zoni u gradu Zaprešiću, rad u manjim grupama, tutore i mentore koji su na raspolaganju studentima, vrhunska IT tehnologija koja uključuje softvere koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, te školarinu na partnerskim institucijama u sklopu ERASMUS+ programa.

Načini plaćanja

Veleučilište je svojim studentima osiguralo razne uvjete otplate školarine. Studenti mogu odabrati način otplate koji im najbolje odgovara:

 1. jednokratnom uplatom na žiro-račun Veleučilišta
 2. kreditom banke na način da banka u ime i za račun studenta Veleučilišta uplati cjelokupan iznos ugovorene školarine, prigodom upisa studijske godine koju student upisuje
 3. kreditnom karticom jednokratno ili u 2 (dva) do 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, prigodom upisa studijske godine
 4. obročnom virmanskom uplatom u 11 (jedanaest) obroka i to tako da prvi obrok u iznosu od 663,61 eur uplati prilikom upisa studija tj. studijske godine koju upisuje, a preostalu razliku do punog iznosa osnovne cijene godišnje školarine za studijsku godinu uplatit će u 10 (deset) jednakih obroka
 5. obročnom virmanskom uplatom u 12 (dvanaest) jednakih obroka i to tako da 1. (prvi) obrok uplati prilikom upisa studija tj. studijske godine koju upisuje, a preostalu razliku do punog iznosa osnovne cijene godišnje školarine za studijsku godinu uplatit će u 11 (jedanaest) preostalih obroka u rokovima dospijeća svakog pojedinog obroka
 6. za studente koji obnavljaju ugovo o studiranju omogućit će se uplata uz stavke 1., 2., 3. još i obročnom virmanskom uplatom u 3 (tri) obroka i to tako da prvi obrok u iznosu 663,61 eur uplati prilikom upisa studija tj. studijske godine koju upisuje, a preostalu razliku do punog iznosa predmetne školarine za studijsku godinu uplatit će u 2 (dva) preostala obroka u rokovima dospijeća svakog pojedinog obroka kako slijedi: 2. obrok najkasnije do 20. siječnja, 3. obrok najkasnije do 20. travnja
 7. školarinu za semestralno produženje apsolventskih prava u visini od 25% (dvadesetpet posto) iznosa godišnje školarine, apsolvent može uplatiti uz stavke 1., 2., i 3. još i obročnom virmanskom uplatom u 2 (dva) obroka i to tako da prvi obrok u iznosu 12,50% godišnje školarine uplati prilikom upisa produženja apsolventskih prava, a preostalu razliku do punog iznosa predmetne školarine do kraja navedenog semestra.

Napomena: Ukoliko je izabran način plaćanja školarine pod stavkama 4) ili 5) studenti odnosno obveznici plaćanja su dužni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos do 6.636,14 eur. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja. U slučaju ne uplate pet(5) uzastopnih obroka u navedenim rokovima cjelokupni iznos školarine dospijeva na naplatu.

Popusti na školarinu

Popust za jednokratno plaćanje
U visini od 5% za jednokratnu avansnu uplatu osnovne cijene godišnje školarine prije sklapanja ugovora odnosno upisa u višu godinu studija, jednokratnu uplatu godišnje školarine kreditom banke ili jednokratnu uplatu godišnje školarine koju plaća poslodavac-obveznik plaćanja.

Obiteljski popust
132,72 eur na iznos godišnje školarine za studente koji paralelno studiraju ili se upisuju na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ukoliko su članovi najuže obitelji (brat, sestra, majka, otac, supružnici).

Da bi ostvarili pravo na taj popust studenti su dužni prilikom upisa na studij ili na višu godinu studija adekvatnim dokumentom dokazati da ostvaruju pravo na traženi popust.

Popust za studente/obveznike plaćanja zaposlene kod iste pravne osobe
• 3-5 studenata popust iznosi 132,72 eur
• 6-10 studenata popust iznosi 165,90 eur
• za više od 10 studenata popust iznosi 199,08 eur
Da bi ostvarili pravo na taj popust studenti su dužni prilikom upisa na studij ili na višu godinu studija od strane poslodavca dostaviti ovjereni dokument sa popisom studenata upućenih na školovanje, a kojim se dokazuje potreba za obrazovanjem istih, odnosno od strane poslodavca dostaviti ovjereni dokument o zasnovanom radnom odnosu kod istog.

Popust za studente koji su završili preddiplomski studij na Veleučilištu Baltazar te nastavljaju jedan od diplomskih studija
• 132,72 eur prigodom upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija za studente koji u roku završe preddiplomski studij (sve tri godine) na Veleučilištu i bez prekida u kontinuitetu (ne računajući apsolventsku godinu) upisuju i nastavljaju studij na specijalističkom diplomskom studiju Veleučilišta, pod uvjetom da su sve svoje ugovorne obveze uredno i na vrijeme izvršavali.

Pristupačnost