Misija i vizija

Na temelju članka 29. Statuta Veleučilišta s pravom javnosti „Baltazar Zaprešić“ iz Zaprešića, Upravno vijeće Veleučilišta je dana 11. prosinca 2015. godine je usvojilo:

ELEMENTE RAZVOJNE STRATEGIJE VELEUČILIŠTA
za razdoblje 2016. do 2020. godine

I

Nastavno na Strategijske odrednice razvoja Visoke škole iz 2007. godine te Elemente razvojne strategije Visoke škole do 2015. godine, utvrđuju se Elementi razvojne strategije Veleučilišta Baltazar Zaprešić za razdoblje od 2016. do 2020. godine, temeljeni na sljedećoj viziji, misiji, organizacijskim vrijednostima i ciljevima:

1. Vizija:

Veleučilište „Baltazar Zaprešić“ jest, a i dalje će se razvijati u kvalitetno visoko učilište s jasno izraženim profilom obrazovanja i istraživanja usmjerenim na poslovanje i upravljanje u uvjetima održivog razvoja, a temeljenom na jasnim ishodima učenja i cjeloživotnom obrazovanju, atraktivno za studente i obilježeno aktivnom suradnjom s gospodarstvom i drugim subjektima u zajednici, uključeno u hrvatski i europski prostor visokog obrazovanja.

Oživotvorenje projekta znanstveno-tehnološkog kampusa u Zaprešiću, s Veleučilištem „Baltazar Zaprešić“, kao temeljnim subjektom otvorenim i za druga visoka učilišta i znanstvene institucije, omogućit će da Veleučilište bude gradsko, regionalno i nacionalno visoko učilište prepoznatljivog imidža i visoke kvalitete (krajnji željeni rok ostvarenja je 2020.g.).

2. Misija:

Sveobuhvatnim, dosljednim i djelotvornim praćenjem dugoročnih potreba tržišta rada, potreba gospodarstva i kulturnih institucija Grada Zaprešića, regije i Republike Hrvatske u cjelini, a u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ iz Zagreba i drugim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama iz zemlje i inozemstva, ustrojiti i razvijati stručne studije na obje razine (preddiplomska i diplomska), sve oblike cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te provoditi stručna i znanstvena istraživanja tako da:

 • putem postojećih i novih programa preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija činimo adekvatnu pripremu studenata za tržište rada, a kroz jaču suradnju sa domaćim i inozemnim sveučilištima omogućavamo svojim studentima nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima, 
 • kontinuirano jačamo kvalitetu ustrojenih preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u područjima ekonomije i financija, kulture, komunikologije i interdisciplinarnim područjima kao što je projektni menadžment, a u pravcu daljnje profiliranosti i prepoznatljivosti Veleučilišta na obrazovnom tržištu i tržištu rada,
 • prema potrebama redefiniramo postojeće i razvijamo nove studijske programe, prije svega u području informatike, javnog sektora, kvalitete, inovacija i gastronomije i svim tržištu potrebnim oblicima cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,
 • putem istraživanja doprinosimo ekonomskom rastu, poticanju inovacija i ukupnom razvoju poslovnog sektora, neprofitnih organizacija i javnog sektora,
 • osnivamo i prema potrebama jedinica lokalne uprave i samouprave izvodimo studijske programe kroz model učenja na daljinu tzv. online studiranje;

3. Organizacijske vrijednosti:

Obrazovna i istraživačka djelatnost veleučilišta zasnivat će se na sljedećim organizacijskim vrijednostima:

 • kvaliteta i težnja prema izvrsnosti te usporedba s međunarodnim standardima kvalitete i težnja prema međunarodnoj akreditaciji,
 • kreativnost studenata i nastavnika Veleučilišta zasnivat će se na temeljnim vrijednostima znanstvenih dostignuća i primijenjenih istraživanja te na promjenama i spoznajama suvremenog društva, ali i konkretne zajednice u kojoj djelujemo,
 • sloboda akademskog izražavanja i kreativnog djelovanja u civilizacijskim i humanističkim okvirima,
 • autonomija i neovisnost o bilo kakvom utjecaju politike, religije i kapitala,
 • otvorenost za sve promjene u realizaciji programa i za druge ideje, konstruktivnu kritiku i alternativne koncepcije, kroz poticanje kreativnog i inovativnog potencijala ustanove i okruženja,
 • otvorenost za suradnju s drugima hrvatskim i inozemnim visokim učilištima na zajedničkim projektima,
 • visoka akademska kvaliteta s jedne strane i povezanost s praksom s druge strane usmjeravat će ukupno djelovanje veleučilišta i obilježavati stil upravljanja.

4. Ciljevi:

Ovo visoko učilište postavlja tri opća cilja s posebnim ciljevima, koji će osigurati ostvarenje postavljenih općih ciljeva:

1. opći cilj: visoka kvaliteta obrazovnog, istraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, ostvarit će se naročito kroz sljedeće posebne ciljeve:

 • sustavno praćenje kvalitete i uspješnosti obrazovnog procesa, te sukladno tome prilagođavanje strateških, organizacijskih i operativnih procesa,
 • kontinuirano analiziranje potreba za nastavnim kadrom i njegovim kompetencijama,
 • profesionalno jačanje upravljačke funkcije i sistematiziranje poslovnih procesa,
 • ustrojiti i aktivirati sve predviđene veleučilišne odjele, a posebice odjel za znanstveno-istraživački rad i cjeloživotno obrazovanje,
 • razvoj online studija, novih studija i dislociranje pojedinih sadašnjih i budućih novih studija,
 • poticanje razmjene nastavnika i studenata posebice kroz Erasmus plus programe razmjene;

2. opći cilj: osiguranje uvjeta za rad studenata i nastavnika, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve:

 • izgradnju kampusa sa znanstveno – tehnološkim parkom,
 • dislociranje dijela nastave i studijskih programa u Zagreb, Lastovska 23,
 • nabavku nove knjižničarske građe potrebne za podržavanje nastavnih programa te potpuna implementacija e-knjige,
 • sustavno održavanje postojećeg poslovnog prostora i opreme te nabavka i implementacija nove tehnologije u nastavne procese,
 • poboljšanje uvjeta života i rada studenata;

3. opći cilj: povezanost s okruženjem i s drugim visokim učilištima, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve:

 • otvaranje novih studijskih programa temeljenih na iskustvima stečenim kroz jaču povezanost sa znanstvenim institutima, gospodarstvom, javnim sektorom i kulturnim institucijama,
 • kontinuiranu i sustavnu programsku i drugu suradnja s domaćim i inozemnim visokim učilištima.

II

Ovi elementi razvojne strategije Veleučilišta, usmjereni su ka obrazovanju za vrijednosti i kompetencije potrebne studentima i nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih aspiracija i karijernih potencijala te dobrobiti društvene zajednice.

Osnovni obrazovni cilj je osposobiti studente za aktivan doprinos stvaranju novih vrijednosti i dinamičan razvoj njihove profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja i nastavak akademskog obrazovanja.

Radom i realizacijom ovih elemenata razvojne strategije želimo omogućiti kvalitetno, efikasno, pravedno i u praksi potvrđeno visoko obrazovanje našim studentima, koje će doprinijeti konkurentnosti gospodarstva Grada Zaprešića, regionalne zajednice ali i hrvatskog društva u cjelini.

Sukladno tome, naše aktivnosti će do 2020. godine biti usmjerene na realizaciju znanstveno obrazovnog kampusa s tehnološkim parkom.

Elementi razvojne strategije Veleučilišta za razdoblje 2016.-2020. godine

Strategija internacionalizacije Veleučilišta Baltazar Zaprešić za razdoblje 2015. - 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mr.sc. Drago Bago

Prijavi se