O upisima

Pravo upisa na stručne prijediplomske studije imaju:

 • kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj i položili državnu maturu,
 • kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu,
 • kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu i imaju dokument o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije,
 • kandidati koji su završili odgovarajući stručni kratki studij u Republici Hrvatskoj ili izvan nje,
 • kandidati koji prelaze sa drugog visokog učilišta

Uvjeti upisa na stručne diplomske studije su:

 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa odgovarajućim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ uz naznaku struke ili
 • završen diplomski sveučilišni studij

Detaljan opis postupka prijave i upisa, popis potrebne dokumentacije i sl. možete pročitati OVDJE.

Upisati se možete na jedan od tri načina:

 • Upis priznavanjem rezultata državne mature
 • Upis na temelju završenog odgovarajućeg prethodnog obrazovanja bez položene državne mature
 • Prijelazom sa drugog visokog učilišta

Bez položene državne mature mogu se upisati kandidati koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine i/ili koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu i imaju dokument o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Za navedene kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu.

Svi kandidati koji su četverogodišnju srednju školu završili nakon 2010. godine, obvezni su polagati državnu maturu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta omogućen je u skladu sa Zakonom i Statutom te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa te u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja.

Studenti prijelaznici za potrebe prijave ispunjavaju prijavni obrazac na stranici Veleučilišta te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 50,00 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do kraja zimskog semestra.

POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE do dana utvrđenog u natječaju i/ili korištenjem nacionalnog informacijskog sustava prijava putem internetske stranice www.postani-student.hr

Detaljnije informacije vezane za upis i studiranje na Veleučilištu Baltazar kao i sam postupak upisa možete obaviti u nekom od naših upisnih centara:

POPIS UPISNIH CENTARA POGLEDAJTE OVDJE.

O online studiranju

Online oblik studiranja odvija se u virtualnom okruženju što podrazumijeva moderan i kvalitetan način obrazovanja uz pomoć informacijsko – komunikacijske tehnologije. Ovakav oblik studiranja potpuno je ravnopravan s klasičnim oblicima izvođenja nastave. Ishodi učenja i stečene kompetencije na studiju koji se izvodi online nimalo se ne razlikuju od ishoda i kompetencija stečenih na studiju koji se dominantno izvodi u učionici.

Prilikom izvođenja online studija posebno se naglašava i očekuje kontinuirani rad, timski rad, kritičko i kreativno razmišljanje, sve u cilju ostvarenja željenih rezultata i ishoda učenja. Metodologija rada primjerena je razini studija i tematici pojedinih kolegija, dok je tempo studiranja prilagođen studentima i njihovom raspoloživom vremenu. Nastavnici koji izvode nastavu kontinuirano se usavršavaju i razvijaju, kako u području svog znanstvenog interesa, tako i u području dizajniranja i izvedbe online kolegija, uz stalnu podršku u radu s digitalnim tehnologijama. Informatička podrška na raspolaganju je neprestano i studentima, kako bi nesmetano mogli pratiti nastavu i izvršavati sve obveze u virtualnom okruženju.

Izvanredni i redovni studenti moći će pohađati svaki kolegij u obliku online načina studiranja te su obvezni ostvariti sveukupno barem 40% prisutnosti (izvanredni) te 60% (redovni) u aktivnostima na nastavi putem webinara te na ostalim aktivnostima u virtualnom okruženju. Studenti bez obzira na svoju lokaciju mogu pratiti nastavu, preuzimati nastavne materijale, pregledavati kratke video lekcije, predavati zadaće te izvršavati sve zadane aktivnosti. Na prvome terminu nastave pojedinog kolegija nastavnik/-ca će studentima prikazati vremenik sa svim terminima webinara, rokovima za izvršenje pojedinih planiranih aktivnosti i sl.

Nastavni materijali sa svim uputama vezanim uz izvedbu kolegija kao i obvezama studenata biti će objavljeni na sustavu za e-učenje Baltazar. Putem sustava Baltazar provoditi će se razne provjere stečenog znanja u obliku kvizova, seminara, zadataka, case study, kritičkog osvrta na aktualne članke vezane uz tematiku i sl., kao i konačni ispit. Svim studentima biti će omogućeno i besplatno pohađanje uvodne edukacije „Studij na eBaltazaru“.

U nastavnim procesima na Veleučilištu Baltazar posebna se pažnja pridaje načelima etičnosti, primjerenog načina komuniciranja i zaštiti privatnosti. Platforme za online nastavu koriste se isključivo za dijeljenje podataka i informacija vezanih uz nastavni proces, a nikako za dijeljenje povjerljivih informacija i osobnih podataka. Svi sudionici stoga odgovaraju za sadržaje koje objave na online platformama. Eventualne neprimjerene objave odmah se uklanjaju od strane administratora te su svi sudionici dužni pridržavati se odredaba Etičkog kodeksa Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

 • računalo,
 • pristup na širokopojasni (ADSL) Internet,
 • informatička – informacijska pismenost,
 • mikrofon,
 • kamera.

Diploma ostvarena online studiranjem u potpunosti je jednakovrijedna ostalim diplomama.

O školarini i uvjetima plaćanja

Detaljne informacije o visini školarine kao i mogućnostima otplate te mogućem popustu možete pročitati OVDJE.

Studenti kojima školarinu plaća poslodavac, osim popusta u iznosu od 5% na jednokratnu uplatu, mogu ostvariti i dodatne popuste:

 • 3-5 studenata popust iznosi 3%
 • 6-10 studenata popust iznosi 5%
 • za više od 10 studenata popust iznosi 7%

Da bi ostvarili pravo na taj popust studenti su dužni prilikom upisa na studij ili na višu godinu studija od strane poslodavca dostaviti ovjereni dokument sa popisom studenata upućenih na školovanje, a kojim se dokazuje potreba za obrazovanjem istih, odnosno od strane poslodavca dostaviti ovjereni dokument o zasnovanom radnom odnosu kod istog.

Popust se određuje prema broju studenata zaposlenih kod istog poslodavca na određenoj godini studija prema tablici:

 

STUDIJ

3-5 STUDENATA

6-10 STUDENATA

>10 STUDENATA

1.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI I STRUČNI DIPLOMSKI

3%

5%

7%

2.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI I STRUČNI DIPLOMSKI

3%

5%

7%

3.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI

3%

5%

7%

Općenito o studiranju na Baltazaru

Akademska godina označuje vrijeme u kojem se odvijaju nastava, vježbe, seminari, konzultacije, praktični rad i ispiti. Akademska godina obično počinje 1. listopada tekuće i završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Studenti mogu biti redoviti, izvanredni ili studenti gosti.

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici te sukladno propisima ostvaruju sva prava iz zdravstvenog osiguranja, subvencioniranu prehranu (X-ica), subvencionirani prijevoz i mogućnost rada preko Student servisa.

Izvanredni studenti studiraju prema istom studijskom programu kao i redoviti, ali po posebnom izvedbenom nastavnom planu koji je organizacijski prilagođen potrebama studenata.

Studenti gosti studenti su drugog visokog učilišta koji u okviru programa razmjene studenata upisuju dijelove studijskog programa na Veleučilištu.Redoviti studenti obvezni su nazočiti na najmanje 60% sati nastave, dok su izvanredni studenti obvezni nazočiti na najmanje 40% sati nastave.

Pohađanje nastave uvjet je za dobivanje potpisa nastavnika.

Ako niste iz opravdanih razloga mogli pohađati nastavu, potrebno je predati zahtjev za opravdanje izostanaka u Studentsku službu, uz priloženu potvrdu poslodavca, liječnika ili neku drugu valjanu potvrdu.

Svi redoviti studenti dužni su, radi reguliranja obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, obratiti se najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a uz predočenje dokaza o prebivalištu, boravištu, odnosno odobrenom stalnom boravku u RH (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica) te dokaza o redovitom školovanju (potvrda koju osobno preuzimate u referadi Veleučilišta).

Redovitim studentima koji imaju otvoren Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, HZZO šalje obavijest o reguliranom statusu u obveznom i dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Akademska godina završava 30. rujna te svi studenti moraju regulirati svoj status unutar 30 dana po završetku akademske godine, u suprotnome neće moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

Studentski zbor štiti interese studenata, upravlja studentskim standardom i razvija projekte koji imaju za cilj podizanje kvalitete studiranja te umrežavanje studenata kroz razna društvena događanja.

Studentskom pravobranitelju možete se obratiti za sve pritužbe ili savjete vezane za studiranje ili studentski život.

U Knjižnici Veleučilišta možete posuđivati knjižničnu građu, čitati časopise, završne i diplomske radove, koristiti računala, učiti, pripremati ispite.

Upis u Knjižnicu i korištenje interneta besplatni su.

Imate pravo u Studentskoj referadi podnositi pisane zamolbe, zahtjeve i žalbe vezane uz ostvarivanja svojih prava i obveza, npr. promjenu studentskog statusa, promjenu smjera ili mirovanje studentskog statusa.

Informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita možete pronaći na internetskim stranicama Veleučilišta (OVDJE).

Ispitu možete pristupiti samo ako ste ga prijavili, a ako ste to propustili učiniti, nažalost, profesor vas ne smije pustiti na ispit.

Ispit imate pravo polagati osam puta, od čega su prva tri pokušaja u cijeni školarine, a ostali se naplaćuju u iznosu od 250 kuna.

Savjet!

Svakako na dan ispita provjerite je li ispit možda odgođen.

Ako ste isti ispit pali tri puta zaredom, za vas se formira nastavničko povjerenstvo pred kojim ćete dobiti priliku polagati taj ispit četvrti put. Ako ispit ne položite ni iz osmog puta, taj predmet morate upisati ponovo.

Svi redoviti studenti obvezni su odraditi stručnu praksu u trajanju propisanom izvedbenim planom nastave. Stručna praksa izuzetno je važna jer vam omogućuje upoznavanje s poduzećima, poslodavcima, kao i s praktičnim radom.

Stručnu praksu možete obavljati prema svojem odabiru u Hrvatskoj, u nekoj od država članica EU-a ili u organizacijama s kojima je Veleučilište sklopilo sporazum o suradnji.

Za dodatne informacije o stručnoj praksi s povjerenjem se obratite našem Karijernom centru.

Apsolventsku godinu obvezni su upisati svi studenti koji na zadnjoj godini studija nisu položili sve ispite i obranili svoj Završni rad ili samo obranili Završni rad zaključno sa 30.9.

Apsolventska godina traje najduže godinu dana ili do dana obrane Završnog rada.

Prilikom upisa apsolventske godine, student pokriva troškove navedene u Odluci o naknadama troškova studija koju možete pročitati OVDJE.

Polaganjem svih ispita, obranom završnih, odnosno diplomskih radova te podmirenjem svih financijskih obveza prema Veleučilištu završava vaš studij, nakon čega slijedi svečana promocija i uručivanje diploma.

Nakon što završite studij pozivamo vas da ostanete povezani s Veleučilištem i svojim kolegama u Alumni klubu i našem programu cjeloživotnog obrazovanja.

O upisu u višu godinu studija

Svake godine Veleučilište osigurava po 4 roka za upise na više godine.

Svake godine Veleučilište osigurava po 4 roka za upise na više godine.

Cijena godišnje školarine za studente koji upisuju produženje godine ili prvu apsolventsku godinu iznosi 25% osnovne cijene godišnje školarine. Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.

Na upisima se ispunjava upisni obrazac te se izdaje predračun za školarinu i dodatne troškove:

 • troškovi upisa u iznosu od 50,00 eur
 • troškovi osiguranja u iznosu od 10,00 eur

Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: racunovodstvo@bak.hr.

Cijena godišnje školarine za studente koji upisuju višu godinu definirama je Odlukom o naknadama troškova studija.

Na upisima se ispunjava upisni obrazac te se izdaje predračun za školarinu i dodatne troškove:

 • troškovi upisa u iznosu od 50,00 eur
 • troškovi osiguranja u iznosu od 10,00 eur


Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: racunovodstvo@bak.hr.